THERAPEUTIC PROTOCOLS

THERAPEUTIC PROTOCOLS

Στην παρούσα ενότητα δημοσιεύονται κατευθυντήριες οδηγίες όπως τις επεξεργάστηκαν ομάδες εργασίας ή οι κλάδοι της ΕΝΕ και βασίζονται γενικότερα στις δημοσιευμένες οδηγίες στο κάθε θέμα ή δίνονται αντίστοιχοι σύνδεσμοι.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν υποκαθιστούν την ελευθερία διαχείρισης του κάθε ιατρού, αποτελούν όμως χρήσιμο βοήθημα βασισμένο σε ενδείξεις και αξιολόγηση των μελετών και δημοσιεύσεων.

ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 2018)

Log in

Your account will be activated after approval of the administrator within 24 hours and during working hours of HNS secretariat
create an account